۱۳۹۴ فروردین ۱۹, چهارشنبه

مصداقي، ”افتخار” وزارت اطلاعات و ارتجاع وحشي ـ اصغر ابزري
يكي از آخرين ترّهات مصداقي، اين تواب تشنه بخون مجاهدين، به اصطلاح موضع گيري است كه وي در مورد سايت وزارتي «ايران اينترلينك» كرده و چنين وانمود ميكند كه با اين سايت و گردانندة مزدور آن يعني مسعود خدابنده (شيطان بنده معروف) كه مقاله هاي مصداقي را مرتب منعكس ميكند, مرزبندي دارد و ميخواهد با فحاشي به مجاهدين و رهبري آن و بافتن آسمان و ريسمان به يكديگر خودش را سفيدسازي كند. وي حتي در اين نوشته به شيطان بنده كمتر از گل هم نميگويد و سعي ميكند به او نگويد بالاي چشمت ابروست و فقط از سايت او نام ميبرد. اين در حالي است كه تا ميتواند به مجاهدين و رهبري آن فحاشي ميكند.....ادامه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر